skip to Main Content
[listmenu menu="Menu secondaire" menu_class="horizonmenu"]

1. INLEIDING: TOEPASSINGSGEBIED

Deze verkoopvoorwaarden regelen de commerciële en contractuele relaties tussen de vennootschap PRIMA INVEST SPRL (BE0659.729.761), gelegen Tervurenlaan, 297-1150 Brussel, hieronder gedefinieerd als “verkoper” en ieder individu of rechtspersoon die handelsbetrekkingen aangaat met de verkoper, of gebruik maakt van de website, hieronder gedefinieerd als “de klant”.

Gelieve deze met aandacht te lezen alvorens u onze website consulteert, onze commerciële aanbiedingen bekijkt en dus effectief een verkoopcontract afsluit met de verkoper. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en gaat hiermee akkoord alvorens hij de website raadpleegt.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en alle informatie op de website op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Vanaf het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant zonder enig voorbehoud de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden van de verkoper krijgen voorrang op die van de koper. Indien de klant een afwijking vraagt van de voorwaarden dient dit uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd door de verkoper.

De partijen interpreteren deze voorwaarden, voeren hun respectievelijke verplichtingen uit en handelen te goeder trouw en in vertrouwen. Deze voorwaarden worden aangevuld en vallen onder het Belgische recht.

2. WEBSITE INFORMATIE

Deze site is bedoeld om de kenmerken van de door PRIMA INVEST SPRL (de verkoper) aangeboden producten te presenteren. Alle informatie wordt gepresenteerd aan de klant in beide landstalen.

De foto’s, illustraties en alle informatie beschikbaar op deze website zijn indicatief. Ze hebben geen juridische waarde en de verkoper is niet verantwoordelijk, op welke wijze dan ook, voor technische onjuistheden of eventuele typefouten. Het gebruik ervan is louter informatief bedoeld.

Alle informatie op deze site is voorbehouden aan de auteur m.b.t. auteursrechten en intellectuele eigendom. Reproductie of gebruik is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.  PRODUCTEN

De producten aangeboden op deze website zijn als volgt gedefinieerd: houtpellets (korrels) 100% naaldhout, 100% natuurlijk, 6 mm (+/- 1 mm) diameter, DINplus certificaat, verpakt in zakken van 15 kilo en geleverd in België per pallet.

De verkoper garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de eisen vastgelegd per Koninklijk Besluit van 5 april 2011.  Dit KB specifieert waaraan houtpellets bestemd voor niet-industriële verwarming moeten voldoen.

De verkoper verklaart dat alle technische kenmerken van de geleverde goederen voldoen aan de eisen van de DINplus certificering. Deze parameters werden afgemeten volgens de werkwijzen bepaalt in de EN14961-2 standaard.

De klant is gehouden om de goederen die hem in droge omstandigheden geleverd werden zorgvuldig op te slaan. Deze goederen zijn bestemd voor gebruik in gecertificeerde en erkende verwarmingssystemen, zoals bepaald wordt volgens de instructies van de fabrikant en de nationale regelgeving.

4. DE PRIJZEN

L

De op deze site getoonde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s per pallet van pellets. Ze zijn inclusief btw (6%) en de kosten van de levering naar één bestemming, gevestigd in België, en voorafgaandelijk bevestigd door de Klant.

De op deze site getoonde prijzen verbinden de verkoper niet zolang de bestelling niet werd bevestigd door de klant. Ze kunnen worden gewijzigd op elk moment en zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Voordat de op deze site vermelde prijzen door de verkoper worden gegarandeerd, moet de klant ervoor zorgen ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

“Leveringsvoorwaarden”: de kosten van de levering zijn in de prijs inbegrepen voor één enkele leveringsbestemming, gelegen in België.

“De beschikbaarheid van de goederen”: de op de site te koop aangeboden goederen worden aangeboden zolang de voorraad sterkt, of tot als de productie stopt. Ze kunnen ook niet beschikbaar zijn door overmacht.

Het aan de klant aangerekende bedrag wordt berekend op basis van de prijs van kracht op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

5. BESTELLINGEN

Om een bestelling te plaatsen bij de verkoper moet de klant een bestelformulier invullen. Bij deze gelegenheid zal diverse informatie gevraagd worden aan de klant; waaronder naam en contactgegevens. Deze gegevens worden door de verkoper verzameld om een goede uitvoering te geven aan de bestellingen, de leveringen en voor de betalingen.

“De klantgegevens zullen worden vermeld in de per e-mail door de verkoper aan de klant verstuurde orderbevestiging. De klant wordt gehouden deze gegevens na te kijken en te controleren en indien nodig te verbeteren. Het is voldoende om een bericht te sturen naar  of naar het tabblad “”contact”” op de website te gaan en een bericht te sturen door object te selecteren “mijn gegevens aanpassen”.

De verkoper behoudt zich het recht toe om de klant de meerkosten, voor de geleverde bestelling aan te rekenen, die voortspruiten uit het gebruik van foute gegevens.

6. LEVERINGEN

6.1. LEVERINGSTERMIJNEN

Bij de bestelling kan de klant gevraagd worden de gewenste leveringsdatum te vermelden.  Deze informatie is echter indicatief. Voordat de gewenste leveringsdatum kan worden bevestigd door de verkoper, moet de klant ervoor te zorgen dat er minstens aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Voorwaarden “werkdag”: De leveringen vinden plaats van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen, en tijdens de kantooruren.

Voorwaarden “betaling”: Orders worden geleverd na betaling.

De verkoper verbindt zich om met de klant zo snel mogelijk een leveringsdatum af te spreken.  Zodra een leveringsdatum is vastgelegd, zal de verkoper een e-mail ter bevestiging van de levering naar de klant sturen, met de details van levering.

De verkoper zal trachten de afgesproken leveringstermijn en -dag te respecteren, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade als gevolg van een mogelijke vertraging van de levering.

De verkoper zal de klant goed informeren over het vervoer en de levering van de goederen, opdat deze laatste de nodige schikkingen kan treffen om de levering in optimale omstandigheden in ontvangst te nemen. De klant is verplicht om de goederen in ontvangst te nemen op de afgesproken leveringsdatum.  Deze datum werd voorheen afgesproken en bevestigd per e-mail.

De verkoper behoudt zich het recht toe om de klant de extra kosten aan te rekenen die gemaakt werden door de afwezigheid van de klant op de geplande leverings-dag, of enige andere onvoorziene omstandigheden die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de levering niet kan plaatvinden zoals was afgesproken.

6.2. LEVERINGSVOORWAARDEN

De klant wordt verzocht om bij het plaatsen van de bestelling zijn voorkeur van leveringsmethode te bevestigen: levering aan de rand van de rijbaan (aanbiedingen “Red Star”) of de levering tot in uw garage (aanbod “Green Star”).

Levering “rand rijbaan” of “tot in uw garage:

PROXIMA STAR pallets worden geleverd door een vrachtwagen met laadklep voorzien van een manueel steekwagentje. De leveringen van deze producten kunnen dus enkele worden gedaan op een vlakke geasfalteerde ondergrond. De bestuurder zal de pallet(s) aan de rand van de rijbaan afleveren. Met dit transportmiddel kunnen de pallets niet worden vervoerd over grindpaden of oppervlakten met hoogteverschillen.

PROXIMA STAR PLUS pallets worden geleverd door een vrachtwagen met laadklep voorzien van een elektrische pallettruck of een meeneemheftruck (alle ondergronden). Met deze apparatuur kan de bestuurder de opslaglocatie van de klant bereiken en de pallets afleveren.

Keuze van dag en het tijdstip van de levering:

De PROXIMA STAR pallets worden geleverd op de door de klant gekozen dag. Maar een specifiek tijdstip kiezen is niet mogelijk. Meestal vinden de leveringen plaats in de ochtend (vóór 14 uur). Het is niet mogelijk om het tijdstip van de levering meer te specifiëren.

Voor wat betreft PROXIMA STAR PLUS  pallets kan de klant met de vervoersfirma de dag en het tijdstip van levering kiezen.

6.3. DE LEVERINGSBON EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PARTIJEN TIJDENS DE LEVERING

De leverings-bon geldt als contractueel document tussen de klant en de transportfirma.  De transportfirma is verantwoordelijk voor het leveren van de bestelde goederen.

De transportfirma is een derde die handelt in opdracht van de verkoper voor de levering van de bestellingen, en met de verantwoordelijkheid om de goederen zonder schade aan de klant te bezorgen.

De klant is gehouden om de aan hem geleverde goederen op het moment van de levering te controleren. Elk voorbehoud, elke opmerking of klacht van de klant met betrekking tot de schijnbare kwaliteit van het geleverde product, de geleverde hoeveelheid, of andere zaken die binnen de aansprakelijkheid van de vervoerder vallen dienen schriftelijk te worden vermeld op de leverings-bon. Bij gebrek hiervan verliest de klant zijn rechten om de verkoop te ontbinden of te betwisten.

Elke eventuele schade als gevolg van de acties van de vervoersfirma moeten altijd duidelijk, nauwkeurig en schriftelijk op de leverings-bon worden vermeld. Het kan handelen over schade veroorzaakt door de bestuurder op de plaats van levering, of van een beschadiging aan of van de geleverde goederen (gescheurde zakken, beschadigde pallet, etc.).

Voor de schadeclaims ontvankelijk te kunnen verklaren en de verzoekschriften van de klant te kunnen behandelen hebben de verzekeringsmaatschappijen van de vervoersfirma en verkoper eveneens dit schriftelijk bewijs nodig. Bovendien moet de klant als bewijs van de geleden schade foto’s bezorgen, waarbij de datum vermeld wordt. Bijvoorbeeld foto’s van gescheurde zakken.

7. DE BETALING

Bij het plaatsen van de bestelling kiest de klant een betaalmethode: online betaling via creditcard of via Paypal of betaling door bankoverschrijving. De verkoper accepteert geen betalingen in contanten en geen cheques.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant extra kosten aan te rekenen die voortspruiten uit de door de klant gekozen betalingswijze.

De verkoper bezorgt de klant een gedetailleerde factuur (alleen per e-mail verstuurd). Dit factuur dient onmiddellijk te worden betaald en de levering van de bestelling kan pas plaatsvinden na volledige betaling van het gefactureerde bedrag.

8. OVERMACHT SITUATIES

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van de contractuele verplichtingen indien deze wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten zijn controle zijn, overmacht of andere omstandigheden van dien aard erkend door hoven en rechtbanken.

Indien de periode, waarin de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen door overmacht, 3 maanden of langer duurt, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van enige vorm van schadeloosstelling.

9. KLACHTEN EN SERVICE NA-VERKOOP

9.1. BETWISTING OVER VAN DE GELIJKVORMIGHEID VAN HET PRODUCT

De klant is gehouden om de kennelijke staat van de aan hem geleverde goederen te controleren op het moment van de levering, zoals vermeld wordt in paragraaf 6.3. van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Elk voorbehoud, elke opmerking of klacht van de klant met betrekking tot de schijnbare kwaliteit van het geleverde goederen, de geleverde hoeveelheid, of andere zaken die binnen de aansprakelijkheid van de vervoersfirma vallen dienen schriftelijk te worden vermeld op de leverings-bon. Bij gebrek hiervan verliest de klant zijn rechten om de verkoop te ontbinden of te betwisten.

De verkoper verbindt er zicht toe dat de geleverde producten beantwoorden aan hun beschrijving (zie artikel 3 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden), en voldoen aan de wetgeving en de eisen van de kwaliteitscertificeerder (DINplus). De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die geen directe verband houdt met de door hem aan de klant geleverde goederen. Als zodanig is hij niet verantwoordelijk voor (bijvoorbeeld) de werking van het verwarmingstoestel van de klant.

Als de klant niet tevreden is met de geleverde goederen, zal de verkoper de beschadigde goederen terugbetalen. De klant moet aantonen waarom de goederen niet voldoen.  Hij dient hiervoor gebruik te maken van de hierna beschreven procedure (paragraaf 9.2. van de Algemene Verkoopvoorwaarden).

Kwaliteitsgebreken die door de verkoper erkend worden ingevolge een klacht van de klant geven recht op schadevergoeding, terugbetaling of vervanging van de geleverde goederen. Alle andere directe of indirecte schadeloosstelling is uitgesloten.

9.2. KENNISGEVING EN PROCEDURE I.V.M. BETWISTING EN HET ONTBINDEN VAN DE VERKOOP

Indien de klant de kwaliteit van de goederen ten aanzien van de verkoper wenst te betwisten, een vordering tot schadevergoeding wil instellen of gebruik maken van zijn herroepingsrecht, is het noodzakelijk om een gedetailleerde schriftelijke klacht in te dienen conform de volgende procedure:

Alle klachten moeten worden meegedeeld aan de verkoper, hetzij per post hetzij per e-mail.  Alle briefwisseling moet aangetekend met ontvangstbewijs gestuurd worden naar Tervurenlaan 297- 1150 Brussel. Elke e-mail moet met ontvangstbewijs worden verstuurd naar het volgende adres : 

Elke klacht over het geleverde volume, een schijnbaar kwaliteitsgebrek van de geleverde goederen of schade, moet binnen de 48 uur na levering van de bestelling worden gemeld.

Elke klacht moet een kopie van de leverings-bon bevatten (eventueel geannoteerd) zoals overhandigd aan de klant op het moment van de levering. De klacht moet ook worden ondersteund door foto’s (met datumvermelding) waarbij het probleem wordt aangetoond.

Elke kennisgeving van een geschil over een verborgen gebrek van de goederen, of een verzoek tot ontbinding van de verkoop, dient binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering van de bestelling te gebeuren.

De verkoper zal snel reageren op een correct ingediende klacht, conform de bovengenoemde regels. Hij is de klant binnen een redelijke termijn een antwoord verschuldigd. De klant is op zijn beurt verplicht om zijn volledige medewerking aan de verkoper te verstrekken om deze in staat te stellen de gegrondheid van de klacht te onderzoeken.

Als het kwaliteitsgebrek van de geleverde goederen is bewezen, zal de klant worden terugbetaald door de verkoper na de terugzending van de beschadigde goederen. Hij heeft hiervoor een periode van 15 dagen. De terugbetaling van de klant zal effectief worden uitgevoerd binnen 5 werkdagen na de terugzending van de goederen naar het volgende adres:

Pellet Factory – Lichterstraat, 75 – 2870 Puurs – België

Bij een ontbinding van de aankoop is de kost van terugzending ten laste van de klant.

De terugbetaling van de klant vindt plaats van zodra de goederen zijn teruggestuurd naar de verkoper en pro rate het aantal nog intacte terugbezorgde zakken. Geopende zakken worden niet terugbetaald.

9.3. RECHTSPRAAK EN GESCHILLEN

Bij gebreke aan een minnelijke schikking tussen de partijen zal een geschil met betrekking tot de uitvoering, de geldigheid, de interpretatie of beëindiging van het contract tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van de verkoper behoren, zodra een geding wordt aangespannen. Alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brussel, in de Franse taal.

De verkoper behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren aan een klant met wie hij in geschil is.

Back To Top